close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 25 listopada 2016

   

  Konsul RP w Bagdadzie wykonuje czynności konsularne w następującym, ograniczonym zakresie, m.in.:

   

  1) na wniosek organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, sądu lub prokuratora konsul:

  - doręcza pisma i inne dokumenty (dotyczy obywateli polskich określonych w art. 26.2 ustawy Prawo Konsularne z 25.06.2015 roku, Dz.U.2015.1274)

  - przesłuchuje strony, uczestników postępowania, świadków i podejrzanych (dotyczy obywateli polskich określonych w art. 26.2 Ustawy Prawo Konsularne z 25.06.2015 roku, Dz.U.2015.1274),

  - przekazuje wnioski o udzielenie pomocy prawnej sądom i innym organom państwa przyjmującego

   

  2) na wniosek obywatela polskiego konsul:

  - występuje do sądów i innych organów państwa przyjmującego w sprawie uzyskania odpisów orzeczeń sądowych, dokumentów stanu cywilnego, świadectw pracy i innych dokumentów,

  - wskazuje organ w kraju właściwy w danej sprawie,

  - udziela informacji o podmiotach świadczących pomoc prawną w państwie przyjmującym, w szczególności pomoc prawną świadczona bezpłatnie lub przez osoby posługujące się językiem polskim.

   

  3) Konsul na podstawie odrębnych przepisów, m.in. na podstawie art. 34 pkt. 1,4,9,10-11,14-17,20-21 ustawy Prawo Konsularne z 25.06.2015 roku, Dz.U.2015.1274):

  - przyjmuje i przekazuje do właściwego organu w kraju wnioski o nadanie, przywrócenie, potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego lub o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, a także przyjmuje oświadczenia w zakresie obywatelstwa polskiego,

  - wydaje zaświadczenia uprawniające do przewozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uprawniające do przewozu broni przez terytorium Rzeczypospolitej, a także dokonuje wpisów w Europejskiej karcie broni palnej,

  - wydaje zaświadczenia dotyczące możliwości sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy,

  - wykonuje czynności mające na celu przeprowadzenie wyborów i referendum ogólnokrajowego.

   

  Konsul odmawia wykonania czynności, która byłaby sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Konsul może odmówić wykonania czynności, jeżeli jej wykonanie:

  - mogłoby stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia jego lub innych osób;

  - mogłoby wywołać poważną szkodę;

  - wymagałoby nieproporcjonalnie dużych nakładów, a istnieją inne możliwości wykonania czynności łatwo dostępne dla składającego wniosek.

   

  W pozostałych sprawach, tj. wizowych, paszportowych i prawnych, tymczasowo należy kontaktować się z urzędem konsularnym w Irbilu - http://www.irbil.msz.gov.pl/pl/

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: