close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

   

  Poz.

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty w IQD

  1

  2

  3

  I. Czynności paszportowe

  1.01

  Wydanie paszportu 10-letniego.

  168000

  1.02

  Wydanie paszportu 10-letniego dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 lat oraz emerytom i rencistom.

  Dziecku, które nie ukończyło 13 lat wydaje się paszport 5-letni.

  84000

  1.03

  Wydanie paszportu 5-letniego dziecku, które nie ukończyło 13 lat.

  54000

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie dorosłej, która nie ukończyła 70 lat.

  61000

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej.

  46000

  1.06

  Wydanie paszportu 10-letniego oraz paszportu tymczasowego na czas oczekiwania.

  191000

  1.07

  Wydanie paszportu 10-letniego dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 lat oraz emerytom i rencistom oraz paszportu tymczasowego na czas oczekiwania.

  107000

  1.08

  Wydanie paszportu 5-letniego oraz paszportu tymczasowego na czas oczekiwania dziecku, które nie ukończyło 13 lat.

  77000

  1.09

  Wydanie paszportu osobie, która w dniu złożenia wniosku miała ukończone 70 lat.

  0

  1.10

  Wydanie nowego paszportu 10-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

  502000

  1.11

  Wydanie nowego paszportu 5-letniego dziecku, które nie ukończyło 13 lat przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza lub opiekuna osoby małoletniej.

  320000

  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

  2.01

  Nadanie obywatelstwa polskiego.

  548000

  2.02

  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  548000

  2.03

  Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego.

  122000

  2.04

  Wykonanie innych czynności z zakresu obywatelstwa polskiego.

  46000

  III. Czynności wizowe

  3.01

  Wniosek o wydanie tranzytowej wizy lotniskowej Schengen.

  92000

  3.02

  Wniosek o wydanie wizy Schengen.

  92000

  3.03

  Wniosek o wydanie wizy krajowej.

  92000

  3.04

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej.

  92000

  IV. Inne czynności wykonywane w sprawach cudzoziemców

  4.01

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wraz z doręczeniem decyzji.

  304000

  4.02

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

  137000

  4.03

  Wydanie tymczasowego dokumentu podróży UE.

  46000

  V. Zaświadczenia i zezwolenia

  5.01

  Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

  92000

  5.02

  Wydanie zaświadczenia na przywóz broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz broni w tranzycie.

  92000

  5.03

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich.

  76000

  5.04

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w poz. 5.01-5.03 Taryfy Opłat Podstawowych.

  46000

  VI. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

  6.01

  Legalizacja dokumentu.

  46000

  6.02

  Uwierzytelnienie dokumentu.

  46000

  6.03

  Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (legalizacja pełna).

  92000

  6.04

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia.

  137000

  6.05

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia.

  46000

  6.06

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych - za każdy dokument.

  46000

  6.07

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu - za każdy dokument.

  92000

  6.08

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu - za każdy dokument.

  46000

  6.09

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego - za każdy dokument.

  46000

  6.10

  Poświadczenie daty okazania dokumentu - za każdy dokument.

  46000

  6.11

  Sporządzenie aktu notarialnego.

  183000

  6.12

  Wykonanie innej czynności notarialnej - za każdą czynność.

  46000

  VII. Czynności z zakresu stanu cywilnego

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa.

  760000

  7.02

  Przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem zagranicznego dokumentu dotyczącego stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie.

  76000

  7.03

  Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

  76000

  7.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego.

  46000

  VIII. Czynności spadkowe i majątkowe

  8.01

  Zainkasowanie i przekazanie do kraju należności uzyskanych z tytułu roszczeń majątkowych lub praw do spadku.

  5% wartości netto

  8.02

  Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, z zaangażowaniem przez niego miejscowego adwokata.

  8% wartości netto

  8.03

  Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, bez zaangażowania przez niego miejscowego adwokata.

  Uwaga: Ustalenie kwoty netto następuje po odliczeniu z masy majątkowej opłat konsularnych za inne czynności wykonane w związku z prowadzoną sprawą oraz wydatków poniesionych przez konsula.

  15% wartości netto

  IX. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

  9.01

  Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze).

  365000

  9.02

  Legalizacja umowy o przeniesienie prawa własności statku.

  1368000

  9.03

  Sporządzenie protokołu wypadku morskiego lub wypadku w żegludze śródlądowej.

  456000

  9.04

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego.

  456000

  9.05

  Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej.

  76000

  9.06

  Wystawienie lub przedłużenie ważności certyfikatu bezpieczeństwa statku.

  304000

  9.07

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej.

  61000

  X. Inne czynności

  10.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą.

  46000

  10.02

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju dokumentu (z wyjątkiem papierów wartościowych), wraz z jego ewentualną legalizacją, na wniosek osób fizycznych lub prawnych nadesłany z kraju na adres urzędu konsularnego.

  46000

  10.03

  Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu.

  Uwaga: Pobiera się niezależnie od opłaty za wykonywaną czynność konsularną oraz od zwrotu poniesionych wydatków.

  137000

  10.04

  Dokonanie czynności wymienionej w Taryfie Opłat Podstawowych w trybie pilnym.

  46000

  10.05

  Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową.

  31000

  10.06

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie numeru PESEL wraz z doręczeniem decyzji.

  31000

  10.07

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.

  76000

  10.08

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty Polaka.

  0

  10.09

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju.

  46000

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: